Visió i Missió

Denominació, fins i activitats generals

Amb la denominació “Associació d’Estudis i Activitats sobre Problemàtiques Globals i Governament Democràtic Mundial (associació projecte Governament Democràtic Mundial – World Democratic Governance project association, apGDM – WDGpa)” es va constituir aquesta entitat, els fins de la qual, d’acord amb els seus estatuts, són:

Davant de l’especial gravetat dels problemes actuals, promoure la construcció d’un món més humà, just, pacífic, divers, equitatiu i sostenible, contribuint-hi mitjançant el pensament, l’estudi i l’acció per fer possible una transició basada en el diàleg, la solidaritat i l’equilibri amb la natura.

En la mesura que per fer i fent aquesta transició caldrà, sens dubte, dotar-se de nous procediments i institucions de governament democràtic mundial a diverses escales (ja sigui mitjançant reforma de les existents i/o la creació de noves) aconseguir que, amb els altres actors, la “societat civil organitzada” i, en definitiva i en general, la ciutadania mundial, hi estiguin del tot presents en igualtat de drets i deures.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

Principalment realitza estudis de tot tipus (bibliogràfics, d’informació, d’anàlisi, de recerca, de propostes, d’organització, d’activitats i/o accions, etc.) relacionats amb tot tipus de temàtiques globals presents i/o futures (població, alimentació, ambient, societat, pobreses, desenvolupament humà sostenible, canvi climàtic, globalització, organitzacions internacionals multilaterals, societat civil organitzada, etc.).

Derivats o en relació a aquests estudis l’associació podrà retlitzar tot tipus d’activitats (de difusió, de sensibilització, de proposició, d’organització, etc.) encaminades a assolir els seus fins.

Organització Catalana Associada, OCA, del Moviment Federalista Mundial, MFM

Una de les primeres mesures preses per tal d’assolir els seus fins, va ser adreçar-se al Moviment Federalista Mundial, MFM, per tal de sol·licitar la nostra incorporació al Moviment com a Organització Catalana Associada.

Podeu veure, en relació a aquest tema i en aquest mateix espai web, el Comunicat Proposta d’esdevenir OCA del MFM.

Actualment hem obtingut ja aquest estatus (oficialment des del 21 d’abril del 2012), i volem contribuir, en qualsevol cas, a donar a conèixer i a estendre les posicions i activitats del MFM, tant a casa nostra com en la nostra pretesa activitat internacional. A mig termini, voldríem contribuir, per exemple, al seguiment i la incidència en les problemàtiques del Governament Ambiental Global en el context de les properes reunions de la UNCSD-Rio+20 i UNFCCC 2012.

Objectius i Estratègia

Com a mínim en una primera etapa de vida de l’associació, es tractaria de construir una associació “paraigua” en la qual hi càpiguen i s’hi sentin còmodes i útils diferents parers, visions, capacitats, disponibilitats, propostes, expectatives, activitats, etc.

Pel que fa a l’àmbit temàtic els objectes d’estudi i activitat serien sempre els d’escala i/o caràcter global. I seria el Governament Democràtic Mundial (la seva preocupant “no existència” actual en el món en, justament, moments en què és especialment necessari prendre decisions a nivell mundial; les propostes sobre la seva construcció –si es vol en general, però especialment també en temes o ocasions concretes i davant de problemàtiques específiques-; el paper que hi haurien de jugar, en els contexts anteriors, els diferents actors; etc.) el que identificaria el nostre àmbit de treball més propi.

Així, de les problemàtiques, crisis i agendes globals, i, en concret, d’aquelles que vulguem i/ o puguem seguir, nosaltres ho farem en relació als aspectes –“problemàtiques”- de (del seu) Governament.

Pel que fa a la metodologia de treball de l’associació –o la forma en què concretem, en un cert dia a dia de la nostra vida associativa, l’àmbit de treball temàtic anterior, optarem per seguir, principalment, l’agenda internacional que tingui a veure amb desafiaments globals prioritaris, intentant incidir-hi, pel que fa als aspectes relacionats amb el seu governament democràtic mundial (específic o/i general).

En qualsevol dels casos, el treball que fem com a associació intentarà comportar una més gran presència i/o projecció dins de la societat catalana, dels temes que seguíssim i treballéssim en l’àmbit internacional.


Comments are closed.