Fes-te membre

Estatuts de l’apGDM

Article 4
Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

Article 5
Són drets dels membres de l’associació: (entre d’altres)
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
10. Formar part dels grups de treball.

Article 6
Són deures dels membres de l’associació: (entre d’altres)
1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes.

Per integrar-se a l’associació cal presentar una sol·licitud per escrit –avalada per dos membres de l’associació- a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

Fes-te membre de l’apGDM

 

Nom i cognoms:

Adreça electrònica:

La meva quota d’associat/da serà, anualment, de:

 30€ (quota mínima)
 €

Dades necessàries per a la domiciliació bancària de la teva quota (es notificarà prèviament el mes en el qual es farà efectiu el cobrament de la quota):

Nom i cognoms del propietari del compte o llibreta si és diferent del d’associat/da:

Número complet (20 dígits) del compte o llibreta:

D’acord amb els estatuts de l’associació els dos membres de l’associació que avalen la sol·licitud d’esdevenir-ne nou membre (si no en coneixes cap o no en recordes el nom de cap, deixa en blanc aquest apartat i ja ens posarem en contacte amb tu!):

Primer membre:

Segon membre:

Alternativament, també ens pots fer arribar aquestes dades pel mitja que et sigui més còmode (per exemple enviant-nos un email a apgdm@apgdm.org).

Comments are closed.