RdeP – R2P

La visió comuna de la coalició sobre la RdeP-R2P

En tant que ONGs, subscrivim la Responsabilitat de Protegir com una nova norma de seguretat i drets humans que respon al fracàs de la comunitat internacional en prevenir i aturar genocidis, crims de guerra, neteja ètnica i crims contra la humanitat.

Estem d’acord en recolzar i mantenir el principis de la RdeP següents:

La Responsabilitat de Protegir expressa la responsabilitat del món de protegir les poblacions contra els genocidis, crims de guerra, neteja ètnica i crims contra la humanitat.

La Coalició es compromet a defensar els elements essencials de la norma de Responsabilitat de Protegir acordada en els Paràgrafs 138 i 139 del Document Resultant de la Cimera Mundial de les Nacions Unides de 2005.

Els Estats tenen l’obligació primària de protegir les seves poblacions del genocidi, dels crims de guerra, dels crims contra la humanitat, i la neteja ètnica. Aquesta responsabilitat inclou també la prevenció d’aquests crims, incloent-ne la incitació.

La comunitat internacional ha d’encoratjar i ajudar els Estats, sempre que sigui necessari, perquè exerceixin aquesta responsabilitat.

La comunitat internacional ha de donar suport a les Nacions Unides en l’establiment d’una capacitat d’advertiment primerenc

La comunitat internacional també té la responsabilitat d’emprar els mitjans apropiats diplomàtics, humanitaris i altres recursos pacífics d’acord amb els Capítols VI i VIII de la Carta de les Nacions Unides per ajudar a protegir les poblacions amenaçades per aquests crims.

Quan un estat “falla de manera manifesta” en les seves responsabilitats de protecció i el mitjans pacífics es demostren inadequats, la comunitat internacional ha de prendre mesures de més força, fins i tot les que es contemplen en el Capítol VII de la Carta de les Nacions Unides, que inclouen però no es limiten a l’ús col·lectiu de la força autoritzat pel Consell de Seguretat.

A més,

La Coalició dóna suport al ventall sencer de responsabilitat: responsabilitat de prevenir, de reaccionar i de reconstruir.

La Coalició creu que la Responsabilitat de Protegir requereix que la Comunitat Internacional reconegui que els conflictes afecten de forma diferent les dones i els homes.

Aquest és el primer pas essencial per desenvolupar respostes als conflictes diferenciades en funció del gènere i donar així a les dones un paper primordial en la prevenció i l’acabament dels conflictes, així com en la reconstrucció de les comunitats després dels conflictes.

En base a aquesta visió comuna de la RdeP, els Membres de la Coalició i les ONG que hi donen suport acorden:

  • Promoure els principis de la RdeP entre les ONGs, els governs, els representants polítics i el públic en general.

  • Garantir que la RdeP es limita als casos de genocidi, crims de guerra, neteja ètnica i crims contra la humanitat, com s’articula en el Document Resultant de la Cimera Mundial de les Nacions Unides de 2005.
  • Lluitar perquè la RdeP no s’interpreti com una nova versió d’intervenció militar humanitària.
  • Romandre vigilants contra l’abús de la norma per part de governs, organitzacions regionals o internacionals.

Per a més informació, http://www.responsibilitytoprotect.org i http://icrtopblog.org.Comments are closed.