Més enllà del 2015 – “Beyond 2015”
Agenda Post 2015: una visió preliminar des de l’apGDM!

Visió general de les NNUU (resum molt sintètic de texts de NNUU)

Els ODM (Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni) han produït diferències reals positives en la vida de moltes persones al món, que cal continuar millorant fins al 2015.

Després del 2015, els esforços per aconseguir un món pròsper, equitatiu, lliure, digne i en pau no poden disminuir.

En aquest sentit, l’AG (Assemblea General) de les NNUU va decidir, el 2010, iniciar passos cap a la definició d’una agenda del desenvolupament post 2015. Així, des de començaments d’aquest 2012, les NNUU està treballant amb els governs, la societat civil i altres actors per, aprofitant l’impuls generat pels ODM, mirar endavant cap una ambiciosa agenda de desenvolupament post 2015.

Ja s’estan donant els primers passos cap a la definició d’aquesta agenda i, ara concretament, les NNUU estan liderant un procés de consultes obertes i inclusives sobre com ha de ser i quina aquesta agenda. Organitzacions de la societat civil de tot el món han començat a participar en el procés de l’agenda post 2015. (Vegeu apartat següent d’aquest text).

L’agenda post-2015 haurà de reflectir els nous desafiaments de desenvolupament i haurà d’estar ben relacionada amb els resultats de “Rio +20” – la Conferència de les Nacions Unides sobre el Desenvolupament Sostenible – i els programes que d’ella se’n derivin.

El secretari general Ban Ki-moon ha creat, entre altres coses, un Equip de Treball (“UN System Task Team on the post-2015 UN Development Agenda“) per coordinar els preparatius per a l’elaboració d’aquesta agenda de desenvolupament més enllà del 2015.

Aquest Equip de Treball (“UN System Task Team on the post-2015 UN Development Agenda“) va emetre un informe el passat mes de juny (tot barrejant –tot sigui dit- ) les terminologies dels temes actuals de desenvolupament i de desenvolupament sostenible, anomenat: “Realizing the future we want for all“, presentat el passat juliol, i que podeu trobar a

http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/UNTTreport_10July.pdf

Només per copsar una mica el tarannà d’aquest document ens crida l’atenció, per exemple, el seu paràgraf 27.

Un altre document de referència sobre aquest tema i procés està elaborat (el passat més de juny), en una perspectiva fins i tot més àmplia que estrictament la dels ODMs, per UNDESA (Departaments d’Afers Econòmics i Socials de les NNUU), s’anomena : “L’estratègia de desenvolupament de les NNUU més enllà del 2015”, i el podeu trobar a:

http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_publications/2012cdppolicynote.pdf

D’aquest document a nosaltres ens interessaran probablement les parts dedicades al tema de Global Governance -pàgina 45-.

A continuació el SG de les NNUU va anomenar, a finals de juliol, un tradicional “High Level Panel on the Post 2015 Development Agenda”, del qual destaquen, a priori, dos aspectes:

a) una composició amb presència de representants de la societat civil, que una coalició expressament creada per aquest tema va proposar democràticament al SG de NNUU. La web d’aquesta coalició de la societat civil és:

http://www.beyond2015.org/

b) que segons els termes de referència del panel, definits pel SG de les NNUU, haurà de treballar molt estretament amb el “UN General Assembly (UNGA) Open Working Group on Sustainable Development Goals“, que, d’acord amb el previst en el document final de Rio+20, s’hauria d’haver anomenat ja el passat mes de setembre.

La Campanya i el treball de la societat civil en aquest procés

“Beyond 2015 – Més enllà del 2015” és una campanya global de la societat civil amb l’objectiu d’influir en la conformació del marc per al desenvolupament post 2015, que ha de succeir als ODMs.

En aquest moments des de L’equip de Treball (“UN System Task Team on the post-2015 UN Development Agenda“) s’estan tirant endavant una sèrie de consultes temàtiques “multistakeholders” que tenen lloc en el període Maig 2012 – Juny 2013.

Vegeu:

http://www.beyond2015.org/un-thematic-consultations

L’apGDM s’ha interessat i ha estat acceptada com a membre de l’equip redactor del primer esborrany de la consulta temàtica sobre “Governament” que esta coordinada conjuntament per: Center for Economic & Social Rights and GCAP, amb les següents organitzacions jugant el paper clau d’organitzacions redactors de l’esborrany de la consulta: Stakeholder Forum, Human Rights First Rwanda Association, Academics Stand Against Poverty (ASAP)-USA, apGDM-WDGpa (Catalonia-Spain), Transparency International, Africa CSO Platform for Principled Partnership (ACP), Forum for Social Studies-Ethiopia, West Africa Civil Society Institute-Ghana, Institute for Research and Democratic Development-Liberia, The Free Agenda- Liberia, IBON International- Philippines, Trocaire-Ireland and Tearfund-UK.

1a aportació de l’apGDM a la consulta de les NNUU sobre Governament

 L’aportació en PDF

FINAL BEYOND 2015 GOVERNANCE POSITION PAPER POSITION.  En PDF

Comments are closed.